Kwaliteitszorg

Het aanbieden van kwalitatief onderwijs is voor TNA een dagelijkse zorg. TNA wil zichzelf verder ontwikkelen, oog hebben voor onderwijskundige innovaties en streven naar voortdurende bewaking en verbetering van kwaliteit. De kwaliteitsbeleidsvisie sluit aan bij het pedagogisch project van de school. We willen werken aan integrale kwaliteitszorg (IKZ). Dit houdt in dat alle belanghebbenden actief betrokken worden bij de evaluatie van de school. Op basis van hun feedback kunnen we onze werking bijsturen waar het nodig is.

We trachten de kwaliteitsvisie te realiseren door inspraak van leerlingen, ouders, cursisten, stage- en werkplaatsen via het organiseren van leerlingenraden, oudercontacten en enquêtes. Contact met het werkveld staat hoog in het vaandel van TNA.  Daarnaast wordt er voortdurend gewerkt aan transparante procedures en duidelijke gedragscodes. De ombudsdienst wordt ingezet voor het afhandelen van klachten.  Voor de medewerkers is er een degelijk nascholingsbeleid en wordt inspraak geregeld via enquêtes en de wettelijke inspraakorganen.

Het systeem dat in het volwassenenonderwijs wordt gebruikt om deze kwaliteitszorg te ondersteunen is de Plan-Do-Check-Act- (PDCA)cyclus.

Kwaliteitszorg