Inspraak TNA

In TNA zijn het Lokaal onderhandelingscomité (loc) en het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk (CBPW) de inspraakorganen voor de medewerkers van TNA. Daarnaast zorgt elke departement voor inspraak van cursisten. Het voltijds secundair beroepsonderwijs en het Centrum voor Leren Werken hebben een leerlingenraad. Het volwassenenonderwijs organiseert de inspraak van cursisten via systematische elektronsiche bevragingen.

In 2013 wordt een schoolraad samengesteld aan de hand van verkiezingen. In deze raad zijn medewerkers, leerlingen, ouders, het schoolbestuur en de socio-economische omgeving vertegenwoordigd.
In 2013 wordt voor het voltijds secundair beroepsonderwijs werk gemaakt van ouderparticipatie via een ouderraad.

Inspraakorganen