Opvoedingsproject

TNA VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

Onze school is een katholieke school, TNA onderschrijft daarmee de “Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen”.

De grondvisie op het leven is verbonden met onze geloofsvisie waardoor wij met een fundamenteel optimisme, vertrouwen en met hoop de toekomst tegemoet gaan. Het gaat om de droom van Jezus van Nazareth die het leerling op de eerste plaats stelt als het gaat om de toegang tot het Rijk Gods. Ouders die hun leerlingen aan onze school toevertrouwen moeten beseffen dat deze evangelische inspiratie bepalend is. Wij geloven dat het evangelie een boodschap is voor mens en samenleving. Deze boodschap wensen wij door te geven aan de ons toevertrouwde jongeren.

Onze school is een open school. Wij hebben respect voor de opvattingen van alle participanten van de schoolgemeenschap indien deze getuigen van bereidheid tot vredevol samenleven en respect voor het aangeboden opvoedingsproject. Wij beseffen wel dat onze school niet enkel een gemeenschap van gelovigen is. De pluriformiteit van levensvisies in onze samenleving, de onverschilligheid bij velen, de zeer uiteenlopende graden van betrokkenheid bij geloven en kerk in de gezinnen komt in onze school ook tot uiting.

Wij beseffen dat in onze tijd van versnippering een project dat een totale vorming van de jongere beoogt moeilijk realiseerbaar is. De school zal niet op alles antwoorden kunnen geven. Zij zal zoveel als mogelijk degelijk onderwijs en algemene vorming aanbieden gestoeld op de christelijke levensvisie.

Elk lid van de opvoedingsgemeenschap weet zich dan ook verantwoordelijk voor de degelijkheid van de vorming en de opvoeding van de jongeren.

De wil tot vooruitgang moet gestalte krijgen in het voortdurend verbeteren van onze opvoedingsmethoden en van de menselijke verhoudingen die er mee samengaan.

Leerkrachten zullen zich blijvend vormen om een kwalitatief en hoogstaand onderwijs te kunnen geven. Leerlingen ervaren dan dat het inderdaad om hen gaat en niet om de leerstof op zich. Zo krijgen zij de kans op het spoor te komen van al het goede en het waardevolle dat in hen verborgen ligt. Zo leren ze onderscheiden waar het vanuit een evangelisch geïnspireerd mens- en wereldbeeld op aan komt.

Ons opvoedingsproject steunt op zes pijlers, wel te onderscheiden maar niet te scheiden. Zo willen wij beklemtonen dat onze opvoeding:

1 streeft naar een totale persoonsvorming.
2 een kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt.
3 kracht haalt uit een goede samenwerking.
4 steunt op een persoonsbevorderende relatie.
5 aandacht heeft voor de maximale ontplooiingskansen voor iedere leerling met voorkeurliefde voor de zwaksten.
6 zorg besteedt aan een eigentijdse en uitnodigende geloofsopvoeding.

1.  DE TOTALE EN INTEGRALE PERSOONVORMING

Onze school wil de gehele mens vormen. We leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische benadering van de jongeren. We willen ze helpen uitgroeien tot een evenwichtig persoon. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal.

Doorheen de leervakken en het globale gedrag van een schoolgemeenschap zal men zien dat er ethisch-religieuze waarden in het spel zijn. De nadruk zal liggen op zin voor waarheid en schoonheid, dienstbaarheid, eerlijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede, rechtvaardigheid en ecologische gevoeligheid. Zo kan onze school een levensvorming en een levenshouding meegeven waardoor de jongeren de samenleving kritisch benaderen en hun verantwoordelijkheid daarin leren begrijpen, om er zo later een zinvolle rol in te spelen. Onze opvoedingsgemeenschap zoekt voortdurend naar nieuwe wegen om de haar toevertrouwde jeugd van vandaag en van morgen optimale kansen te bieden om zich waar te maken in de maatschappij.

Zich vervolmaken, streven naar kwaliteit, openstaan voor andere opleidingen, zich kunnen aanpassen aan veranderingen zijn uitdagingen die de jongeren moeten aankunnen om hun werkgelegenheid veilig te stellen en om inspraak te behouden in de technische, industriële, sociale en ethische ontwikkeling van onze maatschappij.

In onze school hebben we ook aandacht voor de culturele en creatieve ontwikkeling van de jongeren. We willen hen niet alleen “leren leren” maar ook “leren leven”.

2. KWALITATIEF HOOGWAARDIG ONDERWIJS

Onze school stelt zich tot opdracht om op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden.

Leren en onderwijzen zijn niet alleen cognitieve maar ook sociale en gedragsactiviteiten. Leren en onderwijzen zijn een kwestie van kennen, kunnen, zijn en doen.

Zo worden leerlingen doorheen het leren geholpen verantwoorde keuzes te maken. Deze vorming tot persoonlijk, vrij en verantwoord stelling nemen, wordt door de school aangepast aan de leeftijd, de intellectuele en emotionele mogelijkheden en de leefsituatie van de leerlingen. Leerkrachten en leerlingen streven hierbij naar een maximale communicatie. Men zal aandacht hebben voor de samenhang tussen de verschillende leerinhouden en voor de opeenvolgende leerjaren. De zorg voor een degelijke en samenhangende inhoud vertaalt in de opbouw van het lessenpakket en de zorg voor een doeltreffende didactische aanpak. Een goede evaluatieprocedure, een evenwichtige vraagstelling, een verantwoorde quotering bij toetsen, de registratie van de vorderingen zorgen ervoor dat de begeleider een op maat geschreven remediering voor de leerling kan uitwerken.

3. SAMENWERKING IN GEMEENSCHAP

De verbondenheid in onze school willen wij beklemtonen door iedereen te betrekken bij het scheppen van een hartelijk klimaat, waar onderlinge waardering bijdraagt tot een goede leef- en leersfeer. Dit houdt in telkens opnieuw kiezen voor de dialoog, streven naar eensgezindheid over het essentiële, elkaar bemoedigen in de eigen gaven en samenwerken aan de opdrachten van de school.

Een goede samenwerking in een groep met diverse participanten vraagt om aangepaste structuren waarin duidelijke communicatie- en overlegmomenten voorzien zijn.

Een team enthousiaste en toegewijde leerkrachten dat een goed evenwicht vindt tussen hun autonomie en collegialiteit met mekaar is onontbeerlijk.

Onze jongeren uitnodigen om mee hun school te maken: bijvoorbeeld als verantwoordelijken voor hun klasgroep, als lid van een leerlingenraad… Zo leren ze hoe ze zich maatschappelijk kunnen inzetten.

4. PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE

De kunst van het samenleven tussen gelijkgezinden en andersdenkenden, tussen vrienden en vreemden is niet aangeboren. “Pesten en plagen op school” zijn hiervan een duidelijk voorbeeld.

Zouden wij, als opvoeders, in het spoor van Jezus, leerlingen en jongeren die uitgesloten worden, niet terug in de kring plaatsen? Jongeren hebben in onze drukke samenleving vaak behoefte aan genegenheid, aan warmte. Zij zoeken hulp en hebben nood aan een luisterend oor. Dit kan om het even welke leerkracht zijn of een bepaalde vertrouwenspersoon. Toch is het verstandig dat wij als opvoeders onze eigen grenzen zien en waar nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners.

De leerlingen moeten voelen dat wij een hart hebben voor wat hun raakt, oog hebben voor wat hun interesseert en om hen bezorgd zijn. Zo bevorderen wij bij hen een gezond gevoel van zelfrespect. Ze moeten zich geborgen en veilig voelen in warme liefde en in ons goede eigenschappen van een vader en een moeder terugvinden.

Wij kiezen voor een pedagogische relatie waar gezag gebruikt wordt in positieve, opbouwende zin en waar consequente gestrengheid helpt. Wij vermijden hierbij de onnodige afstand. Wij spreken een taal die getuigt van tact en respect voor elke leerling. We geloven in een school waar orde en tucht worden gezien in functie van de ontplooiingskansen van de leerlingen en van de jongeren.

Dankzij het doorgeven van een geest van solidariteit met de jongeren zelf in de klas, de familie, de vrije tijd, helpen wij mee aan de vorming van mensen die morgen hun familiale, sociale en beroepsverantwoordelijkheden niet uit de weg hoeven te gaan.

Daarenboven willen wij de jongeren helpen schijnwaarden te ontmaskeren: het egocentrisme, de gemakzuchtige, de kortstondige gevoelsrelaties.

5. MAXIMALE ONTPLOOIINGSKANSEN VOOR IEDERE LEERLING MET VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN

De veranderlijke maatschappij zorgt ervoor dat de school op steeds meer vlakken wordt ingeschakeld om een antwoord te vinden op diverse maatschappelijke en persoonlijke problemen.

Alle leerlingen zonder onderscheid zijn in onze scholen welkom. Iedere leerling moet maximale kansen krijgen. Dit gebeurt door aangepast onderwijs, door gedifferentieerde en geïndividualiseerde werkvormen. We volgen hen goed op, werken een attente begeleiding en evaluatie uit. De school betracht haar leerlingen een visie aan te reiken, ze te wapenen met een zelfstandige en kritische visie en zoveel mogelijk hen te helpen om aansluiting te vinden bij de ons omringende maatschappij.

Onze school draagt extra zorg voor leerzwakke en voor leervertraagde leerlingen. Door zorgverbreding kiezen wij voor differentiatie, zoeken wij naar een uitgewerkte remediëringspraktijk en ijveren wij voor een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding. Wij stellen als doel elke leerling te leren kiezen op basis van zijn eigen mogelijkheden.

Zo trachten wij hen te vormen tot mensen die geven wat ze kunnen.

6. EIGENTIJDSE EN UITNODIGENDE GELOOFSOPVOEDING

Wij merken in onze school een grote verscheidenheid van levensbeschouwelijke betrokkenheid. Die verscheidenheid in geloof en levensbeschouwing maakt het de leerlingen niet gemakkelijk om op het vlak van zingeving een persoonlijke keuze te maken. Als katholieke school willen wij met hen op weg gaan geïnspireerd door het Evangelie. We kunnen hierbij denken aan respect voor het leven, trouw, rechtvaardigheid, vrede, vrijheid.

Dit respect bekomen we door in dialoog te treden met de verschillende levensbeschouwelijke groepen.

Wij hopen dat onze leerlingen mogen ontdekken hoe christendom mensbevorderend is. Wij hopen dat ze leren hoe in het perspectief van het Evangelie de menselijke persoon een waardigheid krijgt zonder weerga.

Het klimaat waarin het schoolteam werkt, de sfeer op school, de ruimte die vrij gemaakt wordt voor bezinning en gebed, voor feesten en vieringen zijn daarbij heel belangrijk. Ze zijn een wijze om de verbondenheid met de grote kerkgemeenschap te beleven.

Gelovig zijn is immers een levenslange zoektocht, met momenten van ontvankelijkheid en luisterbereidheid, met momenten van inkeer en inzet, maar ook met momenten van ontoegankelijkheid en verzet. Onze school werkt aan die zoektocht mee om Gods aanwezigheid te ontdekken in de wereld rondom ons, in onszelf, in de anderen.

7. Tot slot

Het schoolbestuur van de Diocesane Inrichtende Machten doet een beroep op alle medewerkers van TNA om dit opvoedingsproject “levend” te laten worden voor de leerlingen en de jongeren die ons worden toevertrouwd.
In het schoolwerkplan zetten wij dan ook het opvoedingsproject om in een concrete, haalbare en verifieerbare praktijk in eigen school. De voortdurende bezorgdheid ten aanzien van de mens-als-mens zal dan ook blijken uit de waarden die wij de jongeren in onze school aanreiken: toekomstverwachtingen, waarheidsliefde, zichzelf overstijgen, solidariteit, vriendschap, eerbied voor anderen en alles wat ons omringt, levensoptimisme, zin voor schoonheid, verwondering. Dit doen wij door respect op te brengen voor hun eigenheid, door begrip te hebben voor de situatie en door met geduld en met het nodige relativeringsvermogen hen tegemoet te gaan. In een vruchtbare samenwerking met de ouders voeren wij een dagelijkse strijd tegen het mislukken op school van onze jongeren. Christelijk-gelovig geïnspireerd onderwijs, katholiek herkenbaar onderwijs: het vergt de inzet van vele mensen in de scholen. Het veronderstelt ook de steun van een levende geloofsgemeenschap, van de kerkgemeenschap. Zij mogen zich ook gedragen weten door Gods grote kracht die in Jezus was, de H. Geest. Zij mogen het doen met het vertrouwen van de zaaier, maar ook vanuit het besef dat men zoals voor de opvoeding in het algemeen, niet steeds op korte termijn het resultaat zal zien. Werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs op christelijk-gelovige basis blijft een boeiende opdracht en het is ook een uitdaging. Jongeren tot ontplooiing brengen is een buitengewone opdracht. Wij voelen ons gelukkig dit samen te mogen waarmaken. Vanuit deze bezieling bouwen wij onze school uit tot een levende gemeenschap.

 

Opvoedingsproject