Educatief verlof

De informatie hieronder is een beknopt overzicht van de voorwaarden van educatief verlof. Jaarlijks zijn er echter talrijke wijzigingen van de reglementering. Daarom is het belangrijk dat je zelf nog eens alle informatie opvraagt via het FOD, 02 233 47 02 – 02 233 49 06 of via e-mail educatief.verlof@meta.fgov.be. Je kan ook de website raadplegen www.meta.fgov.be via "verloven" en daarna "betaald educatief verlof". Via deze website kan  je ook de brochure “Wegwijs in het betaald educatief verlof” downloaden of bestellen. Deze brochure wordt voordurend aangepast aan de nieuwe reglementering.

Wat is educatief verlof?

Het betaald educatief verlof is een recht dat wordt toegekend aan voltijdse werknemers en aan bepaalde deeltijdse werknemers in de privésector. Dit recht stelt je in staat bepaalde opleidingen te volgen met behoud van je normale loon, betaald op het normale tijdstip.

De werkgever is verplicht gevolg te geven aan je aanvraag om toekenning van betaald educatief verlof wanneer jij zelf en de opleiding die je wil volgen, voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Wie komt in aanmerking?

Alle werknemers in de privé-sector of contractueel zijn bij een overheidsbedrijf die:

  • voltijds tewerkgesteld zijn;
  • deeltijds werken:
    • minstens 4/5 werken of wanneer minder dan 4/5 met een variabel uurrooster;
    • minstens halftijds werken in een vast uurrooster. Dan kan  betaald educatief verlof enkel voor beroepsopleidingen tijdens de werktijd.

Tewerkgesteld zijn, betekent volgens een arbeidsovereenkomst, ook interimcontract, startbaan, studentencontract of tewerkgesteld zijn zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon (bijvoorbeeld als werkloze bij een vereniging) bij één of meerdere werkgevers.

Welke opleidingen?

Je kan niet voor alle opleidingen gebruik maken van educatief verlof. Vele cursussen in onze school komen in aanmerking voor educatief verlof maar niet allemaal. Zo geven de volgende cursussen geen recht op educatief verlof: boekbinden, fotografie, goudsmederij, juwelenherstelling, juweelontwerpen, uurwerkmaken, graveren en edelsteenzetten. Controleer voor alle zekerheid vooraleer je educatief verlof aanvraagt of de opleiding die je wilt volgen ervoor in aanmerking komt. Je kan nagaan of de opleiding die je wil volgen in de lijst staat van uitgesloten opleidingen.   

Duur van het verlof

Je krijgt de mogelijkheid om met behoud van een normaal loon op je werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren. Dit is afhankelijk van de cursussen die je volgt en je arbeidsregeling. In de volgende tabellen wordt het maximum aantal uren  per jaar weergegeven.

Jaarlijkse plafonds

 

Jaarlijkse plafonds indien werkuren en
opleidingsuren niet samenvallen
Maxima Maxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/ basiseducatie/ 1e diploma HSO *
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) 100 180
Algemene opleiding 80 /
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) + algemene opleiding 100 180
Academische bachelor of master 120 180

 

Jaarlijkse plafonds indien werkuren en opleidingsuren samenvallen Maxima Maxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/ basiseducatie/ 1e diploma HSO *
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) 120 180
Algemene opleiding 80 /
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) + algemene opleiding 120 180

 

 

Specifieke plafonds met of zonder samenvallen
van opleidingsuren en werkuren
Maxima Maxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/ basiseducatie/ 1e diploma HSO *
Taalopleiding 80 /
Taalopleiding + andere beroepsopleiding 100 180

Je hebt recht op 180 uren educatief verlof wanneer je

  • een opleiding volgt die je voorbereidt op het uitoefenen van een knelpunt beroep;
  • een opleiding uit het volwassenenonderwijs die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs;
  • een opleiding basiseducatie voor werknemers die nog geen diploma secundair onderwijs hebben.

Controleer best of de opleiding die je volgt wel recht geeft op educatief verlof:

Informatieplicht

Als je van educatief verlof wil genieten, moet je dit op het secretariaat zol vlug mogelijk laten weten. Je moet je werkgever op de hoogte brengen van een regelmatige inschrijving en dit binnen de 20 dagen die volgen op je inschrijving. Wanneer je de lessen stopzet, heb je geen recht op educatief verlof, ook niet voor de uren die je al hebt gevolgd.

Aan-en afwezigheid

Je verliest je recht op educatief verlof als je meer dan 10 procent van het aantal lesuren van een trimester ongewettigd afwezig bent geweest. De school heeft de plicht om je werkgever nauwgezet in te lichten over je aanwezigheid via trimestriële getuigschriften. Het is dus belangrijk dat je zoveel mogelijk aanwezig bent.