Studiebegeleiding

-Intake en screening: Er wordt bij aanvang van het leertraject gepeild naar de motivatie voor de studiekeuze, via een intake. We trachten ook de ateliers te bezoeken zodat leerlingen en ouders zich een beeld kunnen vormen van de opleiding. We bespreken vooraf een aantal aspecten voor remediëring om zo een professionele aanpak te ontwikkelen in het belang van de leerling. Voor bepaalde leerlingen passen we een systeem van inschrijving onder opschortende voorwaarden toe (voor leerlingen uit buso, of bij een advies buso dat door de ouders niet wordt gevolgd). Bij de intake kan men ook ingaan op psycho-sociale aspecten, externe residentiële of ambulante opvolging, versterking van de motivatie voor de opleiding, taalniveau (via taaltest), sociale achtergrond, schoolverleden, ankerfiguren die het schools traject mee ondersteunen. Dit kan achteraf -met bescherming van de privacy- in het leerlingvolgsysteem of VCLB-dossier terechtkomen. In bepaalde gevallen (vb. inschrijving op leeftijd) wordt een toelatingsklassenraad gehouden.

-Onthaalperiode:gedurende enkele weken wordt de leerling intensief opgevolgd. Nadien komt TNA Bovenbouw eind september (na de start van het traject) samen met de portretterende klassenraad Het eerste rapport kan een oriënterende basis zijn om de leerling te remediëren, of in bepaalde gevallen (cfr. Opschortende voorwaarden) door te verwijzen.

-Begeleiding tijdens het traject: zowel de leerlingbegeleidng, ondersteunend personeel, klastitularis als leraren begeleiden de leerling zo goed mogelijk om zijn/haar traject tot een goed einde te brengen. TNA Bovenbouw hecht groot belang aan de oudercontacten die regelmatig plaatsvinden doorheen het schooljaar. De ouders/begeleiders zijn een onmisbare partner in het traject van de leerling.

-Uitstroombegeleiding: via bezoeken aan transit- en schoolverlatersdagen, bezoek van VCLB in de eindejaarsklassen, en een individuele begeleiding van de leerling wordt gewerkt aan een realistisch beeld bij de leerling om een keuze te maken voor  tewerkstelling of vervolgopleidingen (intern in TNA CVO, extern in hogescholen).